Принципи

 • Ежедневна свободна игра навън
 • Адаптация - родителите имат възможност да посещават Вилекула заедно с детето си първите няколко дни, за спокойствие на децата и родителите
 • Имаме прости правила и те се спазват от всички
 • Чрез игра и изкуства учим нови неща за света на английски и български език
 • Насърчаваме самостоятелност у децата
 • Прилагаме индивидуален подход към всяко дете
 • Заедно се стремим към здравословен и устойчив начин на живот


Principles

 • Outdoor free play every day
 • Adaptation - parents are welcome to visit Villekulla with their children for the first few days, until both parents and children feel safe and get used to the environment
 • We have simple rules which we all follow
 • Through play and art we learn new things about the world in both languages
 • We encourage the children to be self-dependent
 • We treat each child as an individual
 • We try to promote and encourage healthy and sustainable living